Selecteer een pagina

Diensten

Sinds 2019 zet ik in op specifieke thema’s. Vanuit mijn achtergrond als jongerenwerker en opbouwwerker en vanuit wie ik ben als mens, ligt deze focus op democratisering, duurzaamheid en vakontwikkeling.

Democratisering

Samenleven in een democratie gaat niet (altijd) zomaar vanzelf. Het vraagt om gesprekken over dingen die ons raken, waar we ons zorgen over maken. Het belang van in gesprek zijn en blijven wordt met de toenemende vraag vanuit de overheid, om met elkaar te zorgen voor fijn samenleven, nog groter. Deze verantwoordelijkheid met elkaar dragen vraagt om echte regie bij betrokkenen. Echte regie ontstaat alleen wanneer ook de besluitvorming bij betrokkenen ligt. Met onderstaande diensten draag ik graag bij aan het verder ontwikkelen en onderhouden van onze (nieuwe) democratie.

De Goede Gesprekken

Samenleven, samenwerken, we doen het maar dit gaat lang niet altijd soepel. Dat kan met heel verschillende zaken te maken hebben. Ik ondersteun op methodische wijze graag een zoektocht naar de oorzaken en mogelijke oplossingen. Hiervoor faciliteer ik kampvuurgesprekken en verdiepings- of inspiratiesessies, om vraagstukken en kwesties te verhelderen. Of het nu gaat om veranderingen in de buurt of in een organisatie, met de Goede Gesprekken ontstaat zicht op volgende stappen.

De Goede Besluitvorming

Speelt er een vraagstuk in straat, wijk, of buurt waar veel verschillende mensen bij betrokken zijn? Waar een besluit over genomen moet worden om tot een oplossing te komen? Vooral bij spannende situaties kan neutrale procesbegeleiding het verschil maken. Met de methodische aanpak van het ‘Samenlevingsproces’ wordt met de Goede Besluitvorming een gestructureerd proces gefaciliteerd waarbinnen de betrokkenen met elkaar alle belangrijke besluiten nemen. Via 6 helder van elkaar te onderscheiden processtappen werken we toe naar een door alle betrokkenen, breed gedragen plan.

Duurzaamheid

Bijdragen aan duurzaamheid staat hoog op mijn lijst omdat ik bij wil dragen aan een gezonde aarde voor de jongere generaties en het behoud van diversiteit in flora en fauna. Dit actuele thema, waarbij de warmte- of energietransitie een belangrijk onderdeel is, verdient alle aandacht. Met onderstaande diensten zet ik hierop in.

Struikroven

Onder de vlag van Stichting Struikroven kan ik in de regio’s Noord Holland en Utrecht Struikroofacties realiseren. Dat doe ik samen met andere Struikrovers in opdracht van Woningcorporatie, gemeenten, aannemers, ondernemers etc. Als Struikrovers zetten wij ons in om groen te redden bij sloop en renovatieprojecten. Zo behouden we groen in de buurt en wordt dit groen van waarde in plaats van een kostenpost voor aannemers en bouwsector. Wat Struikroven extra bijzonder maakt is dat dit redden van groen gedaan wordt met mensen in de buurt, wijk of dorp waar de Struikroofactie plaatsvindt. Dit versterkt onderling contact in een omgeving waar onrust ontstaat door sloop of renovatie.

Werkbezoek Duurzaamheid

In samenwerking met steeds een ander team collega’s organiseer ik onder de vlag van het landelijke platform van opbouwwerkers, Krachtproef, het Werkbezoek Duurzaamheid. Zo kan opgedane kennis en ervaring gedeeld worden en kunnen we met elkaar kijken naar lokale uitdagingen die spelen en elkaar inspireren. Hierbij staat de rol van sociaal werk bij de energietransitie, vergroening en andere verduurzamingsthema’s steeds centraal. Vanuit deze inzet is samenwerking ontstaan met onder andere Social Werk Nederland (SWN), BPSW Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, het Nationaal Klimaat Platform (NKP) en Movisie.

Procesbegeleiding rechtvaardige energietransitie

In de kranten en via andere kanalen is veel te lezen over hoe de energietransitie een rechtvaardige transitie moet zijn. Dat de transitie niet zomaar rechtvaardig verloopt is geen onwil of kwade opzet maar meer een gevolg van de aard en omvang ervan. Een eerste op zo’n grote schaal in Nederland. Hoe pakken we dat aan, ieder huishouden van het gas af? Hoe maken we alle woningen duurzamer? En hoe doen we dat in het belang van de planeet zo snel mogelijk?

Er ontstaan veel initiatieven waar mensen in wijk/buurt/dorp het heft in handen nemen. Bijvoorbeeld rond warmtewinning in de eigen wijk, collectieve acties rond het isoleren van woningen of het winnen van zonne energie. Daarin is samenwerking tussen bewoners, lokale overheid, woningcorporaties en andere relevante partners nodig. Het zijn processen die commitment, creativiteit, pionieren en een lange adem vragen. Als procesbegeleider kan ik een ondersteunende, verbindende en faciliterende rol vervullen. Voor korte of langere tijd, afhankelijk van de behoefte. Sinds 2022 doe ik hiermee de nodige ervaring op bij een van de 66 landelijke Proeftuinen Aardgasvrije Wijken, het project Eurowoningen Toekomstbestendig te Leusden. Ook via LSA bewoners vervul ik een rol als procesbegeleider voor initiatiefnemers die zich inzetten voor collectieve verduurzaming in de eigen buurt.

Vakontwikkeling

Graag draag ik bij aan vakontwikkeling omdat ik trots ben op mijn vak. Een vak dat in de afgelopen 30 jaar continue onder druk staat, waarvan de waarde ter discussie gesteld wordt en dat onderhevig is aan steeds veranderende politieke voorkeuren en beroepsnamen. Alles kan samenvallen onder de noemer Samenlevingsopbouw. Jongerenwerk, opbouwwerk, buurtwerk, medewerker participatie en activering, allen dragen bij aan samenlevingsopbouw. Ik voel het als missie om bij te dragen aan de versterking en ontwikkeling van het vak. Hieronder staat uitgewerkt hoe en met welke diensten ik dat doe.

de Goede Praktijkontwikkeling

Dat was vanaf 2019 de naam van mijn sociale onderneming. Totdat ik erachter kwam dat dit eigenlijk een van de drie thema’s is waar ik mijn tijd graag voor inzet. Met collega’s uit de praktijk van sociaal werk onderzoek doen en zo, vaak al tijdens het proces van onderzoek doen, bij te dragen aan de ontwikkeling van de praktijk. Sinds het behalen van mijn degree Master Social Work in 2017 ben ik steeds in de gelegenheid geweest om mijn onderzoek skills hiervoor in te zetten. Het op wetenschappelijke basis doen van onderzoek en hierover rapporteren is niet alleen een nieuwe liefde, het is ook hard nodig om zo te laten zien wat de maatschappelijke waarde is van sociaal werk praktijken. Daar draag ik graag aan bij.

de Goede Begeleiding, Training & Advies

Voor collega’s in de praktijk kan het helpend kan zijn om tijdelijk een ervaren collega naast zich te hebben. Iemand die meekijkt naar specifieke vraagstukken die spelen. Hoe iets aan te pakken of welke strategie zinvol kan zijn, is soms lastig te bepalen wanneer je zelf midden in die praktijk zit. Met de Goede Begeleiding, Training & Advies wordt een persoonlijk traject aangeboden, op maat gemaakt, met ondersteuning voor professionals die inspiratie zoeken en hun werk een boost willen geven.

Innovaties ‘doorvoeren’ of het ‘implementeren’ van een nieuwe werkwijze in organisaties, verlopen vaak moeizaam. Medewerkers van de organisatie worden getraind en geschoold maar passen het geleerde daarna maar deels toe in hun praktijk. Dat is geen onwil maar de opgedane kennis echt gaan toepassen is vaak ‘eng’, omdat het nieuw is en er nog behoefte is aan ruimte voor leren en experimenteren. De Goede Begeleiding, Training & Advies biedt de mogelijkheid om een ondersteunend leerprogramma op maat te laten ontwerpen, realiseren en faciliteren. Dat gaat altijd in nauwe samenwerking met betrokken professionals.

Een leerprogramma kan bestaan uit meerdere ondersteunende activiteiten en acties, waaronder symposia, conferenties, werkbezoeken en Kenniscafés.

Informatie

Regelmatig speur ik naar nieuwe ontwikkelingen, interessante artikelen, onderzoeken, boeken, websites etc. Alles om de maatschappelijke ontwikkeling te volgen waarbij samenlevingsopbouw en specifieker het vak opbouwwerk en community organising een relevante rol (kunnen) hebben. Deze speurtochten leveren vaak veel leuks op en dat wil ik hier graag delen. Ter inspiratie en vermaak.

Vrijdag 19 april 2024 | Graag deel ik hier een link naar het essay van Piet-Hein Peeters dat twee weken geleden is gepubliceerd. Een essay, geschreven in opdracht van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA bewoners), dat eerder deze maand bij het afscheid van directeur Versa Welzijn en bestuurslid van het LSA, Anita Keita, de wereld in ging. Het is een pleidooi vanuit zijn hart waarin de recent verschenen ‘zorgakkoorden’ (IZA, GALA, WOZO) bekritiseerd worden omdat deze allemaal de burger (‘sociale basis’) als arbeidspotentieel voor de gezondheidszorg zien.  Met het essay doet Piet-Hein een poging uit te leggen wat je zou kunnen doen om het zorgen voor elkaar, dat bovenal een normaal aspect is van mens zijn, te stimuleren. Het is een stuk dat resoneert bij mij en gezien de reacties op bijvoorbeeld LinkedIn, bij velen die actief zijn in het sociaal domein. ‘Eerst het samen leven, dan de gezondheidszorg’, hier te downloaden, is zeer de moeite waard om te lezen wanneer je werkt in en met de sociale basis. Of je nu enthousiast bent over alle zorgakkoorden of juist wat minder, het biedt stof tot nadenken. 

 

Ingrediënten voor samen bouwen